PinYin - 拼音 (5-9 岁) (2018 - 2019)

Start Time: 
02:50 PM
End Time: 
03:40 PM
Location: 
B204

教学对象为5-9岁的学龄儿童

a) 教学内容:   

- 认读汉语拼音;   

- 借助汉语拼音认读汉字;   

- 学习用汉语拼音打字。 

b) 教学目标:   

- 学生能准确拼读声母、韵母、声调,能够进行 音节的整体拼读;        

- 学生能够根据拼音认读简单的汉字;   

- 学生能够利用汉语拼音进行基础的打字练习。 

c) 教学方法:做游戏、编儿歌、讲故事、顺口溜等

Teacher: 
Zhou Yuanyuan
Status: 
Inactive
Tuition: 
65.00
Capacity: 
10